Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oboznámenie so situáciou pri výstavbe kultúrneho domu Lisková.

Oboznámenie so situáciou pri výstavbe kultúrneho domu Lisková.Vytlačiť
 

Oboznámenie so situáciou pri výstavbe kultúrneho domu Lisková.

         V mesiaci september 2017 spoločnosť Krypton s. r. o. prestala s realizáciou prác na výstavbe KD Lisková.  Na naliehanie obce, aby spoločnosť pokračovala v zhotovovaní diela, zástupca tejto spoločnosti podpísal vyhlásenie, že spoločnosť nie je schopná zabezpečiť dostavbu prístavby a dokončenie strechy KD. Zároveň súhlasil, aby si zrealizovanie týchto prác zabezpečila obec prostredníctvom iného zhotoviteľa v rámci odstránenia havarijného stavu.  Na odstránenie havarijného stavu bola vybratá firma BRAND Group s. r. o. Liptovský Mikuláš, ktorá ju v stanovenom termíne aj dokončila.

          Obec si uplatnila plnenie bankovej záruky vyplývajúce zo zmluvy o dielo č. 1/3/2016 voči OTP Banke Slovensko, a. s. č. BZ16079. Banka však po viacerých výzvach a pracovnom stretnutí vyplatenie bankovej záruky stále odmieta pre nesplnenie formálnych náležitostí.  V súčasnosti obec v spolupráci s právnymi zástupcami obce pripravuje žalobu na súd na jej plnenie.

         So zhotoviteľom Krypton s. r. o. bola zmluva o zhotovení diela č.1/3/2016 „Stavebné úpravy, nadstavba a prístavba KD Lisková“ v znení všetkých dodatkov vypovedaná zo strany obce  k 30.11.2017.  Predmetná stavba bola prebratá formou zápisnice.  Dňa 27.12.2017 na spoločnosť Krypton s. r. o. bolo začaté konkurzné konanie, neskôr dňa 03.01.2018 zverejnené v Obchodnom vestníku.  Týmto došlo k prerušeniu exekučných konaní týkajúcich sa tejto spoločnosti.  Obec tak nemusela plniť povinnosti z doručených exekučných príkazov.  Obec zaslala spoločnosti Krypton s. r. o. faktúru s uplatnenou zmluvnou pokutou za 60 dní omeškania so zhotovením diela v plnej výške v sume 302.399,99 € a realizovala zápočet za prijatú faktúru od spoločnosti Krypton s. r. o. za uskutočnené práce vo výške 56.660,92 €.  Rozdiel vo výške 245.739,07 € bol potom uplatnený v konkurznom konaní vedenom voči spoločnosti Krypton s. r. o. .

         Na podnet právnych zástupcov JUDr. Lehotského a JUDr. Kantíkovej dala obec spracovať súkromný znalecký posudok na určenie hodnoty rozostavanej stavby „Stavebné úpravy, nadstavba a prístavba KD Lisková“ pre potreby súdnych sporov.  V ďalšej fáze sa začalo s prípravou verejného obstarávania na dokončenie KD.  Zvažovali sa rôzne možnosti nastavenia podmienok na verejné obstarávanie, ako: výška referencií, požiadavky na stavbyvedúceho, ISO certifikáty, rozšírenie, aby kritériom nebola najnižšia cena, ale aj lehota dostavby diela, umožnenie častejšej fakturácie zo strany zhotoviteľa podľa postupu stavebných prác, zabudovanie zádržného a kolaudačného práva. Pripravovala sa zmluva pre nové verejné obstarávanie a pod.  Odsúhlasila sa forma výberu nového zhotoviteľa podľa postupu zadávania zákazky podľa § 113 až 115 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bez využitia elektronickej aukcie. Verejné obstarávanie bolo začaté v mesiaci máj 2018.  Do dnešného dňa však nebolo ukončené a stále prebieha.  Podrobné informácie o priebehu konania Vám v tomto čase nemôžeme poskytnúť, nakoľko proces verejného obstarávania nie je ukončený.  Jediným dokumentom je rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len úrad), ktoré znie: „Úrad pre verejné obstarávanie zastavuje konanie o preskúmaní úkonov kontrolovaného na základe námietok podľa § 174, ods. 1, písmena h) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“  Celé znenie rozhodnutia si môžete prečítať na stránke úradu: www.uvo.gov.sk .  Z odôvodnenia je známe, že vylúčený XY podal dňa 26.06.2018 námietku proti vylúčeniu z predmetného verejného obstarávania. Oznámenie o začatí konania o preskúmaní úkonov kontrolovaného bolo doručené kontrolovanému, t. j. Obci Lisková dňa 26.07.2018 a navrhovateľovi XY dňa 13.08.2018, kedy bolo oznámenie prevzaté.  Týmto dňom bolo začaté aj konanie o preskúmaní úkonov kontrolovaného.  Úrad pre verejné obstarávanie vyzval obec listom č. 8983-6000/2018-OD-V zo dňa 16.08.2018, doručeným dňa 20.08.2018 na doručenie písomného vyjadrenia k podaným námietkam a kompletnej dokumentácii v origináli. Obec požadované dokumenty doručila úradu dňa 27.08.2018.  V dôsledku nesplnenia povinnosti zo strany navrhovateľa zložiť s podaním námietok aj kauciu na účet úradu v zákonom určenej výške nastala pre úrad neodstrániteľná prekážka brániaca v meritnom rozhodovaní o podaných námietkach v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

          V súčasnosti proces verejného obstarávania pokračuje naďalej v zmysle príslušného zákona o verejnom obstarávaní. Celý proces je veľmi zložitý, častokrát umožňuje firmám, ktoré sa ho zúčastňujú neustále ho účelovo predlžovať.  Je predsa zarážajúce, aby obec, ktorá disponuje dostatkom vlastných finančných prostriedkov nemohla rekonštrukciu KD zrealizovať za také pomerne dlhé obdobie.  Štát na jednej strane prikazuje obciam dodržiavať proces verejného obstarávania pre účelné, hospodárne a efektívne nakladanie s finančnými prostriedkami obce, na druhej strane im neposkytuje žiadnu ochranu.  Procesu verejného obstarávania sa častokrát zúčastňujú firmy, ktoré majú nedostatok finančných prostriedkov, nevlastnia žiadne stavebné mechanizmy, nezamestnávajú vlastných kmeňových pracovníkov, nemajú problém zaviazať sa zrealizovať stavbu za neprimerane nízke ceny a neskôr tlačiť objednávateľa do dodatkov ku zmluve s cieľom navýšiť realizačné ceny a pod.  Tieto firmy majú zvyčajne aj dlhy voči štátu, subdodávateľom, sú v procese reštrukturalizácie a nakoniec je proti nim začaté konkurzné konanie.  Naopak, pri nedodržaní procesu verejného obstarávania hrozia obciam neúmerne veľké finančné postihy.  Takémuto riziku obec, ako jej starosta, vystaviť nemôžem. Vzhľadom k tomu, že proces verejného obstarávania na výstavbu KD stále pokračuje a nie je skončený, podrobne Vás o týchto skutočnostiach informovať nemôžem.  Urobím tak po jeho ukončení podrobnejším oboznámením.

         Na záver Vás chcem ubezpečiť, že Obce Lisková nemá žiadne podlžnosti súvisiace s rekonštrukciou stavby KD.  Uplatňuje si však všetky nároky vyplývajúce zo zmluvy o zhotovení diela č. 1/3/2016 „Stavebné úpravy, nadstavba a prístavba KD Lisková“ v znení všetkých dodatkov, ktorá bola vypovedaná Obcou Lisková k 30.11.2017 voči spoločnosti Krypton s. r. o. .

Ostáva mi len dúfať, že tento problém sa nám podarí vyriešiť čím skôr, na stavbe sa začne reálne pracovať a zrekonštruovaný kultúrny dom bude slúžiť pre potreby nás všetkých.

Ing. Jozef Murina, starosta obce


 
 

dnes je: 21.5.2019

meniny má: Zina

webygroup

Úvodná stránka