Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

1. Zápisnica z hodnotiacej členskej schôdze ZO JDS v Liskovej (10.3.2018)

1. Zápisnica z hodnotiacej členskej schôdze ZO JDS v Liskovej (10.3.2018)

Účasť:    87 členov +  4 hostia

Priebeh schôdze:

 1. Schôdzu zahájila predsedníčka Veronika Daňová a viedla členka výboru Anka Macková .Privítala prítomných členov a hostí predsedu OV p. Stanislava Ižu, starostu obce Ing. Jozefa Murinu aposlancov OZ p. Hradského a p.Ondrejku . Potom požiadala prítomných členov o schválenie programu schôdze. Program bol jednomyseľne schválený.
 2. Následne predsedajúci dal návrh na zloženie pracovných komisií.Mandátová a návrhová komisia bola spojená do jednej. Navrhnutí boli členovia : Marta Madliaková, Elena Likavcová a Alena Kubalová.
 3. Navrhnutí členovia boli schválení.Za členov volebnej komisie boli navrhnutí:Bibka Demková, Anna Pažítková a Anna Bendisová Aj títo členovia boli schválení a komisie mohli začať pracovať. Ďalej bola schválená za zapisovateľku p. Oľga Švárna a overovateľov zápisnice Ladislav Demko a Ján Likavec. Následne podala správu predsedníčka mandátovej komisie p. Marta Madliaková. Konštatovala, že zo 165 členov ZO k dnešnému dňu, je na schôdzi prítomných87 členov, čo predstavuje 53 %, a tak je naša schôdza uznášania schopná.
 4. Potom podala predsedníčka ZO p. Veronika Daňová správu o činnosti za ostatné 3 – ročné volebné obdobie, s dôrazom najmä na rok 2017.
 5. Pokladníčka p. Anna Teniaková podala správu o hospodárení s finančnými prostriedkami za roky 2015 -17.
 6. Predsedníčka revíznej komisie p. Emília Žampová predniesla stanovisko revíznej komisie z vykonanej kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami za roky 2015 - 17.
 7. Predsedníčka ZO p. Veronika Daňová potom oboznámila prítomných s návrhom plánu aktivít našej organizácie na rok 2018, ako ho zostavil výbor ZO na svojom zasadnutí.
 8. Nasledovala diskusia.Ako prvý sa prihovoril starosta obce Ing. Jozef Murina, poďakoval dôchodcom za ich aktívny prístup najmä pri zveľaďovaní obce a pochválil organizáciu za jej prínos pri skvalitňovaní života občanov v dôchodkovom veku. Vyjadril presvedčenie, že aj v tomto roku sa bude môcť opäť spoľahnúť na dôchodcov pri rôznych prácach v obci.

  Predseda OV p. Ižo poďakoval nám za prácu v organizácii a oboznámil nás s plánom na rok 2018. Prihovoril sa aj poslanec OZ p. Hradský a vyzdvihol staré mamy, aké sú dôležité vo všetkých odvetviach.

  Predsedníčka p. Daňová ešte oboznámila o najbližších aktivitách, ktorých sa môžu členovia zúčastniť, a to na divadlo do Nitry 19.4. cena 32 € a na zájazde do Užhorodu a Mukačeva koncom apríla. Poďakovala aj našim spevákom, ktorí aj napriek svojmu veku dokážu sa často schádzať a urobiť dobrú zábavu. Ocenila aj nášho harmonikára Janka Likavca, ktorý ako samouk nás doviedol na celoslovenskú prehliadku.. Starosta zasa poďakoval vedeniu organizácie za všetky hodnotné podujatia, ktoré pre členov organizujú, a ktoré sa tešia veľkej obľube.

 9. Po skončení diskusie nasledovali voľby. Predsedajúca p. Anka Macková oboznámila prítomných s ich priebehom, vyzvala členov volebnej komisie, aby previedli volebný úkon – voľby budú tajné, voliť sa bude 7 členov výboru z navrhnutých 13 kandidátov. Ďalší traja v poradí sa stanú členmi revíznej komisie.
 10. Nový výbor: Veronika Daňová, Emília Žampová, Anna Macková, Anna Teniaková, Jozef Capanda, Juraj Plavecký, Ján Likavec, Hela Likavcová, Marta Madliaková.
 11. Po skončení volieb vykonala volebná komisia sčítanie hlasov a vyhlásila výsledky (zápisnica tvorí prílohu). Novozvolení členovia výboru sa na chvíľu zišli, aby si spomedzi seba zvolili predsedu. Opätovne sa ním stala doterajšia predsedníčka Veronika Daňová .
 12. Predsedníčka návrhovej komisie p. Marta Madliaková predniesla návrh na uznesenie z dnešnej hodnotiacej schôdze. Tento bol jednomyseľne schválený.
 13. Na záver poďakovala novozvolená predsedníčka za vyjadrenú dôveru, prisľúbila, že sa bude usilovať viesť organizáciu aspoň tak dobre ako doteraz a schôdzu ukončila.

V Liskovej, 10. 3. 2018

 

Zapísala:                               Oľga Švárna 

Overovatelia zápisnice:     Ladislav Demko 

                                               Ján Likavec  

 


 

Súbory na stiahnutie

Plán aktivít rok 2018.docx(16.4 kB)Plán aktivít rok 2018.docx
zapisnica_hcs_10.3.2018 v Liskovej.docx(610.6 kB)zapisnica_hcs_10.3.2018 v Liskovej.docx

20180310_145630.jpg

20180310_145647.jpg

20180310_145705.jpg

20180310_145726.jpg

20180310_145742.jpg


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka