Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavný kontrolór

Jana Tomková - hlavný kontrolór

 • Hlavný kontrolór obce: JANA TOMKOVÁ

kontakt: Obec Lisková
              Ulica pod Chočom 113

              034 81 Lisková

tel. kontakt: 044/4326221

e-mail: jana.tomkova@liskova.sk

 

Úlohy hlavného kontrolóra

Hlavný kontrolór obce vykonáva v obci  Lisková a v Základnej škole s materskou školou v Liskovej kontrolu:

 • zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý sa užíva podľa osobitných predpisov,
 • príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
 • Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach  s oznamovaním protispoločenskej činnosti a Zásadami podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v obci  Lisková 
 • priebehu vybavovania sťažností a petícií,
 • dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce,
 • plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
 • dodržiavania interných predpisov obce a plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi,
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti,
 • vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
 • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti,
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia,
 • vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
 • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
 • plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.
 • Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov.

 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka